ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HIP3D

HIP3D IS GEVESTIGD IN DEVENTER EN INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER DE NAAM ‘PCNOOD’ EN MET NUMMER 8165021

 

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten zowel via internet als op enige andere wijze gedaan / tot stand gekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.

2. Definitie:

  • de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van ons aanbiedingen ontvangt of met ons een overeenkomst sluit.
  • koop op afstand: de overeenkomst die een consumentenkoop is en waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld via internet).
  • consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door HIP3D met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

5. Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door HIP3D als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

ARTIKEL II - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKER EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en de met HIP3D gesloten overeenkomsten.

2. Afspraken tussen HIP3D en de gebruiker die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover HIP3D deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL III AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de wederpartij is verzonden naar het door de wederpartij opgegeven (e-mail)adres.

2. HIP3D behoudt het recht een levering te weigeren, overeenkomsten te beëindigen en orders te annuleren zonder enige beperking indien HIP3D meent dat de koper handelt in strijd met toepasselijk recht.

3. Bij de aanbieding door HIP3D verstrekte gegevens via haar web-sites danwel via andere media zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. HIP3D behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen op elk door haar gewenst moment.

4. De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, verpakkingskosten en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bestelling via internet wordt aan de wederpartij een overzicht verstrekt van het totaal verschuldigde bedrag (inclusief BTW), en eventuele handlings- en verzendkosten, verpakkingskosten en eventuele andere heffingen van overheidswege. De wederpartij is de prijs verschuldigd die HIP3D in haar bevestiging conform lid 1 aan de wederpartij heeft medegedeeld.

5. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is HIP3D gerechtigd om de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door HIP3D, zonder gehoudenheid van HIP3D tot het betalen van schadevergoeding.

6. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartij en HIP3D dan wel tussen HIP3D en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de wederpartij en HIP3D, is HIP3D niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HIP3D.

ARTIKEL IV EIGENDOMSRECHT, AUTEURSRECHT EN MERKNAAM

1. Alle op haar web-sites danwel via andere media getoonde handelsmerken, logos, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, schema's, omschrijvingen zijn eigendom van HIP3D of derden. Gebruikers zijn niet gerechtigd deze merktekens zonder schriftelijke toestemming vooraf van HIP3D of die derde die dat recht heeft, te gebruiken.

2. Inhoud en samenstelling van haar web-sites danwel andere media zijn eigendom van HIP3D of haar leveranciers en zijn beschermd door Nederlands recht en internationaal auteursrecht. Dit betreft zonder enige beperking alle teksten, logos, knoppen, afbeeldingen en gebruikte software. Ieder gebruik van de inhoud van deze site is verboden.

3. Wij hebben het recht om al onze producten van een merknaam zoals HIP3D te voorzien.

4. HIP3D verkrijgt en behoudt eigendomsrecht op alle digitale (test) data die door HIP3D zelf zijn gemaakt of bewerkt, dan wel door derden aangeleverd zijn.

5. De wederpartij vrijwaart HIP3D dat zij de diensten en producten aangeboden op haar web-sites danwel andere media niet zal verveelvoudigen, gebruiken, tonen of enige inhoud of informatie zal verspreiden, inclusief maar niet limitatief aan derden handelsmerken, tenzij de wederpartij recht en titel heeft op die inhoud of informatie of heeft geopteerd alle noodzakelijke rechten in zulke zaken te verwerven. De wederpartij zal ons en onze leveranciers vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door die derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomend octrooi en/of auteursrecht.

ARTIKEL V LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. De aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. HIP3D kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Bij niet-tijdige levering zal de wederpartij bij aangetekend schrijven HIP3D in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien HIP3D ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehoudenheid van HIP3D tot het vergoeden van enige schade. Vertragingen zullen aan de wederpartij bij email, per brief of telefonisch worden gemeld.

2. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden en toeleveringen, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.

3. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan door ons in kennis gesteld.

4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs bij franco levering.

5. De levering van alle producten geschiedt niet franco, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6. HIP3D heeft het recht ontwerpen en printopdrachten die ingaan tegen het goed fatsoen of maatschappelijk onaanvaardbaar zijn te weigeren.

ARTIKEL VI OVERMACHT

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HIP3D ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HIP3D gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HIP3D.

2. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door HIP3D kan HIP3D onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is HIP3D bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL VII UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan HIP3D toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van HIP3D, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs en in geval van een duurovereenkomst tot 3 maanden van of maal de bedongen prijs.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij is HIP3D , behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

3. HIP3D sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan HIP3D op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zich bedient.

4. HIP3D sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door HIP3D zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door HIP3D niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder HIP3D rust.

6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens HIP3D aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

7. Bovenvermelde bepalingen inzake uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid zijn eveneens van toepassing op handelingen en nalaten van de door HIP3D ingeschakelde personen en/of bedrijven aan wie de uitvoering van de opdracht is opgedragen.

ARTIKEL VIII RECLAME

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van het product, tenzij het zaken betreft die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de koper, persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Eventueel reeds ontvangen betalingen wordt uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending van het product komen ten laste van de consument.

2. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering, en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 7 dagen na de aflevering van de zaak, te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De wederpartij dient HIP3D onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens HIP3D kan doen gelden. Indien de wederpartij een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek.

3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan HIP3D te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die HIP3D moet maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

4. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een credit-nota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de credit-nota en slechts tot het bedrag van de credit-nota.

5. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HIP3D de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

ARTIKEL IX BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door HIP3D geleverde en gefactureerde zaken zal dienen te geschieden per volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via internet kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite.

2. De wederpartij kan zich jegens HIP3D niet beroepen op verrekening.

3. Na het verstrijken van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is HIP3D gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door HIP3D gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door HIP3D ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door HIP3D aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling of gelijkwaardige situatie naar nationaal recht in het land van de wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege,in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met HIP3D gesloten overeenkomsten nakomt.

8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft HIP3D de keuze het recht om zonder rechterlijke tussen komst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

9. Betaling kan geschieden via en met behulp van de betaalopties op onze website of per pintransactie op locatie. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van HIP3D.

10. Indien wederpartij met enige betaling in gebreke is, is HIP3D gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

>ARTIKEL X ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien HIP3D goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is HIP3D voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van HIP3D zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

2. Nadat de door HIP3D gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan HIP3D de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL XI EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan bij de levering.

2. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij eigendom van HIP3D.

3. De wederpartij is, zolang algehele betaling aan HIP3D niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan een derde in gebruik te geven of af te staan. De wederpartij is echter wel bevoegd om de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan een derde over te dragen.

4. Indien de wederpartij de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt zijn is HIP3D bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarvan HIP3D (nog) de eigendom heeft deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst dienen door de wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan HIP3D te worden overgedragen.

6. Indien algehele betaling aan HIP3D heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in lid 2, wordt door HIP3D op deze zaken uitdrukkelijk een bezitloos pandrecht voorbehouden indien de wederpartij nog uit anderen hoofde niet aan zijn verplichtingen jegens HIP3D heeft voldaan.

ARTIKEL XII RETENTIERECHT

HIP3D is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden tot al hetgeen haar toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL XIII CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 B.W.

ARTIKEL XIV VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan, tenzij de wederpartij een consument is, in welk geval een termijn van 2 jaar geldt.

ARTIKEL XV GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen HIP3D en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementsrechtbank te Zutphen bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.